top of page

Naše kurzy

Metodika kurzov

Kurzy sú určené pre rodičov a manželov, z čoho vyplýva, že aktívna účasť oboch na všetkých častiach je nevyhnutná aby kurz priniesol účastníkom želaný efekt. Na kurzoch sa používa tzv. „Case Study“ metóda, ktorá je založená na štyroch krokoch:

1) Individuálna analýza prípadu 

každého z manželov samostatne (prostredníctvom definovania faktov, problémov a riešení).

2) Manželská analýza prípadu

formou diskusie medzi manželmi o prečítanom texte (príprava poznámok v študijných materiáloch).

3) Analýza prípadu v malej skupine (5-6 párov)

Odporúčame, aby stretnutia, pokiaľ je to možné, prebehli v domovoch účastníkov. Obsahom týchto stretnutí je spoločná diskusia o prípade v priateľskej atmosfére. Stretnutie trvá 1 - 1,5 hodiny. Tieto stretnutia prebiehajú vždy v intervale medzi dvoma stretnutiami veľkej skupiny. Čas a miesto stretnutia si dohodnú účastníci v rámci malej skupinky.

4) Analýza prípadu s moderátorom vo veľkej skupine (10-18 párov)

Diskusia je vedená moderátorom so skúsenosťami v danej oblasti. Celkový počet stretnutí závisí od kurzu (Prvé kroky a Prvé písmená - osem stretnutí v trvaní 1,5 hodiny; Manželská láska - šesť stretnutí v trvaní 1,5 hodiny. Stretnutia Veľkej skupiny sú v intervale raz za tri týždne.

Prečo sa prihlásiť

1. Rodičia sú prvými vychovávateľmi detí

Kurzy oboznamujú rodičov s nástrojmi pre dosiahnutie ich vlastných cieľov v oblasti vzdelávania a budovania charakteru ich detí. Metodológia diskusie prípadových štúdii medzi manželmi, v malých skupinách a veľkých stretnutiach vedených moderátorom, ochraňuje rodičov od pokušenia vychovávať deti iba podľa jediného modelu.

2. Profesionalizácia

Prostredníctvom individuálneho štúdia technických poznámok a diskusie o prípadových štúdiách v troch fázach majú manželské páry možnosť rozvíjať svoje schopnosti ako lepšie analyzovať reálne životné situácie. Vďaka tomu sa učia rozlišovať fakty od predsudkov a unáhlených súdov a sú navigovaný hľadať koreň problému.

3. Manželstvo

Metóda prípadových štúdií, ktorá je postavená na základe analýzy vonkajšej situácie, vyžaduje zapojenie oboch manželov a tým im umožňuje znovu objaviť bohatstvo, ktoré každý z nich priniesol do ich spoločného záväzku, ktorý ako manželia a neskôr rodičia prijali. Táto rovnováha medzi manželmi je v rodine rozhodujúca.

4. Priateľstvo

Rozdielne názory iných párov počas diskusie v malej skupine a taktiež na veľkom stretnutí môžu pomôcť manželom objektivizovať a neustále preskúmavať svoje vlastné hodnoty. Táto klíma spolupráce v kurzoch podporuje manželské páry, aby skúmali svoje túžby, ciele a obavy, a tým vytvára základ pre trvalé priateľstvá medzi zúčastnenými pármi.

5. Zábava a jednoduchosť

Špecifické problémy určitého obdobia vývoja detí alebo dĺžky manželstva sú diskutované medzi tými, ktorý ich zažívajú tak povediac „z prvej ruky“. Atmosféra nie je formálna alebo príliš akademická. Skôr je to stretnutie priateľov, ktorý majú rovnaký záujem na zlepšení ich rodín a pomáhajú si navzájom, ale s profesionálnym prístupom.

bottom of page