top of page

Najčastejšie otázky

Komu sú kurzy určené?

 

Všetkým manželským párom, ktorým záleží na rozvoji svojej rodiny, detí a osobnom raste a hľadajú nástroje, ktoré im pomôžu zlepšiť ich rodičovské poslanie a upevniť ich manželský vzťah.

Aký je cieľ kurzov?

 

Cieľom kurzov je "profesionalizácia" úlohy rodičovstva. Profesionalita pochádzajúca z pochopenia zodpovednosti, slobody a lásky, ktoré dávajú rodine tak dôležitú úlohu ako si zaslúži. Obaja manželia dostávajú v kurzoch formáciu, aby sa stali lepšími „profesionálmi“ v ich poslaní rodiča a aby spoznali hlbšie svoj manželský vzťah a dokázali ho upevniť a rozvinúť. Rodinné programy im dávajú k dispozícii poznatky a nástroje na dosiahnutie väčšieho rodinného šťastia.

Ako dlho kurzy trvajú?

 

Kurzy sú zložené zo šiestich až ôsmych moderovaných stretnutí. Periodicita moderovaných stretnutí je raz za 3 týždne; v ojedinelých prípadoch môže byť periodicita zmenená, tak aby vyhovovala všetkým účastníkom. Pre každý kurz je stanovený koordinátor s ktorým je možné dohodnúť prípadné zmeny.

Aké sú hlavné požiadavky pre účasť na kurze?

 

Je dôležité, aby obaja manželia spolu cítili zodpovednosť a potrebu ďalšieho rozvoja ako seba samých v ich rodičovskej úlohe, tak aj svojich detí. Iba vtedy, keď sledujú spoločný cieľ, môžu ako rodina napredovať. To je aj dôvod, prečo je nevyhnutnou podmienkou účasť oboch manželov na celom kurze.

Kto zabezpečuje výučbu v kurzoch?

 

Programy sú koordinované občianskym združením Združenie pre rozvoj rodiny, ktoré sa venuje rozvoju a podpore rodiny. Moderátori sú rodičia, ktorí sú sami absolventmi kurzu. Každý moderátor sa zameriava na konkrétny prípad, čo umožňuje hlbšiu a kvalitnejšiu prácu s účastníkmi. Našou snahou je, aby výber moderátorov zodpovedal ich osobnostným predpokladom na výkon tejto funkcie. Rovnako je našou snahou zabezpečovať pre moderátorov ďalšie vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj ich zručností.

Aké ďalšie aktivity ponúka Akadémia rodiny?

 

Hlavnou činnosťou nášho združenia je organizácia kurzov. Okrem toho si kladieme za cieľ organizovanie Rodinného leta, workshopov a konferencií zameraných na témy rodiny, spoluprácu s médiami a inštitúciami zameranými na podporu rozvoja rodiny a podporu kultúrnych aktivít, ktoré podporujú medzigeneračnú solidaritu. Taktiež našim cieľom je vydávanie publikácií zameraných na výchovu v rodine.

Sú kurzy zadarmo?

 

Príprava kurzov si vyžaduje náklady na pracovné materiály a organizačné zabezpečenie kurzov. Z tohto dôvodu sú kurzy spoplatnené. Výška poplatku zohľadňuje vyššie uvedené skutočnosti.

Máte inú otázku? Kontaktujte nás.

bottom of page